نایلون‌های بسته‌بندی

فیلم‌های سیلو و ذخیره ذرت

این فیلم‌ها به طور عمده برای نگهداری غلات و ذرت مورداستفاده قرار می‌گیرد و ارزش غذایی محتویات خود را حفظ و از فرایند ناخوشایند تخمیر آن‌ها جلوگیری می‌کنند.

فیلم‌های شرینک صنعتی

فیلم‌های شرینک سه‌لایه صنعتی برای بسته‌بندی پالت‌های پتروشیمی، کاشی،آب‌معدنی و… مورداستفاده قرار می‌گیرند.